Home

Các vướng mắc về công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư sẽ được điều chỉnh

Email In PDF.

CÁC VƯỚNG MẮC VỀ CÔNG TÁC BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ TÁI ĐỊNH CƯ SẼ ĐƯỢC ĐIỀU CHỈNH

 

Nghị định 69/2009/NĐ-CP ngày 13/8/2009 của Chính phủ thực hiện các chính sách về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư có hiệu lực từ ngày 01/10/2009 đã được triển khai thực hiện trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa hơn một năm. Qua thực tế triển khai Nghị định có một số vướng mắc phát sinh cần được giải quyết như sau:

1-Về thực hiện Điều 21 và 22 của Nghị định: Theo quy định hiện hành, các trường hợp đất nông nghiệp trong khu dân cư và đất vườn ao trong thửa đất có đất ở được hỗ trợ thuộc đối tượng áp dụng các quy định tại Điều 21 bị hạn chế về diện tích được hỗ trợ và không được áp dụng Điều 22. Do mức hỗ trợ áp dụng của hai Điều khoản này khác nhau nên nhiều trường hợp khi áp dụng theo Điều 22 hỗ trợ đất nông nghiệp thuần túy lại cao hơn đất nông nghiệp trong khu dân cư và đất vườn ao trong thửa đất có nhà ở. Đây là vấn đề bất hợp lý làm phát sinh thắc mắc dẫn đến khiếu nại, so bì, vì trước đây khi không bị khống chế diện tích hỗ trợ theo hạn mức thì loại đất nông nghiệp trong khu dân cư có mức bồi thường và hỗ trợ luôn cao hơn đất nông nghiệp ngoài khu dân cư.

2- Về giá đất trung bình: Tại Khoản 2 Điều 21 của Nghị định 69 có quy định về giá đất trung bình của khu vực có đất thu hồi. Sau đó, Bộ Tài nguyên và Môi trường có văn bản hướng dẫn số 310/ BTNMT-TCQLĐĐ ngày 29/01/2010 hướng dẫn cụ thể nội dung áp dụng giá đất trung bình, nên khi triển khai có rất nhiều tranh cãi. Hiện nay, nhiều dự án đang bị dừng lại vì  vướng mắc khi xác định giá đất trung bình. Lý do:

- Nghị định 69/2009/NĐ-CP chỉ nói chung và giao UBND tỉnh quy định và tại Quyết định 101/2009/QĐ-UBND về chế độ bồi thường của tỉnh đã có quy định hướng dẫn cụ thể. Tuy nhiên khi áp dụng thực tế cách tính giá đất trung bình trên địa bàn tỉnh cũng có nhiều vướng mắc, vì giá đất trung bình theo cách tính này không hợp lý và có tính bình quân chung giữa các khu vực, từ đó phát sinh thắc mắc giữa các khu vực thuận lợi và khu vực ít thuận lợi.

- Tại văn bản 310/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 29/01/2010 của Bộ Tài nguyên và Môi trường lại quy định giá đất trung bình do UBND tỉnh xác định cho từng dự án cụ thể, trong khi phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư đã được phân cấp cho các huyện phê duyệt, nên việc xác định giá đất trung bình để hỗ trợ theo từng dự án, làm chậm tiến độ bồi thường giải phóng mặt bằng.

Từ các vướng mắc trên, UBND tỉnh đã họp các ngành và các UBND huyện cho chủ trương giải quyết tại Thông báo số 375/TB-UBND ngày 28/9/2010 như sau :

- Đối với giá đất ở trung bình để tính hỗ trợ được xác định từ hai thửa đất ở gần nhất trở lên hoặc xác định theo các thửa đất ở tiếp giáp liền kề. Tiêu chí xác định này phù hợp với thực tế, đã gỡ rối cho cách quy định về xác định giá đất trung bình tại Quyết định số 101/2009/QĐ-UBND ngày 21/12/2009 về việc bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Khánh Hoà và Hội đồng bồi thường, hỗ trợ tái định cư có thể xác định giá đất trung bình để lập phương án bồi thường, hỗ trợ.

- Về các nội dung vướng mắc khi thực hiện Điều 21 và Điều 22 của Nghị định 69/2009/NĐ-CP (tương ứng với Điều 12 và Điều 35 cửa Quyết định 101/2009/QĐ-UBND) UBND tỉnh cho chủ trương: trường hợp khoản tiền hỗ trợ theo Điểm 3.2 Khoản 3 Điều 12 thấp hơn khoản hỗ trợ đối với đất nông nghiệp ngoài khu dân cư (theo Điều 35) thì hộ gia đình, cá nhân có quyền lựa chọn (theo mức hỗ trợ cao hơn).

Chủ trương cho xử lý các vướng mắc trên của UBND tỉnh đã giải quyết rất nhiều điểm bất hợp lý trong thực hiện chính sách hỗ trợ quy định tại Nghị định 69/2009/NĐ-CP vừa qua, vì các quy định trên phù hợp với thực tế là đất nông nghiệp trong khu dân cư luôn có giá trị cao hơn đất nông nghiệp ngoài khu dân cư. Các chính sách bồi thường, hỗ trợ hợp lý và hợp lòng dân sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho công tác đền bù giải toả và tiến độ thực hiện của các dự án sẽ được đẩy nhanh hơn.

Trên cơ sở chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì soạn thảo các nội dung điều chỉnh, sửa đổi bổ sung chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư tại Quyết định 101/2009/QĐ-UBND theo trình tự quy định để UBND tỉnh ban hành trong thời gian sớm nhất.

                                                                                                    HỒ THỊ HIỀN
Lần cập nhật cuối ( Thứ hai, 10 Tháng 1 2011 09:05 )