Home

Kết quả công tác của sở Tài nguyên và Môi trường năm 2010

Email In PDF.
Kết quả công tác của sở Tài nguyên và

Môi trường năm 2010

Năm 2010, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tập trung thực hiện và hoàn thành các nhiệm vụ công tác năm, kết quả cụ thể như sau:

1. Công tác tham mưu UBND tỉnh ban hành văn bản quy phạm pháp luật:

- Tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định số 17/2010/QĐ-UBND ngày 20/5/2010 v/v điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 105/2009/QĐ-UBND ngày 31/12/2009 của UBND tỉnh về quy định giá các loại đất năm 2010.

- Trình UBND tỉnh Dự thảo Quyết định điều chỉnh bổ sung Quyết định số 101/2009/QĐ-UBND ngày 21/12/2009 của UBND tỉnh về Ban hành qui định về Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

- Tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định số 19/QĐ-UBND ngày 23/6/2010 sửa đổi bổ sung Quyết định số 21/QĐ-UBND ngày 03/04/2009 của UBND tỉnh về quy định diện tích tối thiểu được phép tách thửa đất.

- Tham mưu UBND tỉnh ban hành Chỉ thị số 12/CT-UBND ngày 29/3/2010 về việc tăng cường công tác quản lý Nhà nước trong thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp để sử dụng vào mục đích phi nông nghiệp (bãi bỏ Chỉ thị số 17/CT ngày 05/8/2009 của UBND tỉnh).

- Tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định số 770/QĐ-UBND ngày 24/3/2010 về quy định các loại giấy tờ nhà, đất theo khoản 1, Điều 50 Luật Đất đai (thay thế phụ lục I Quyết định 1320/QĐ-UBND ngày 03/6/2008 của UBND tỉnh).

- Tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định số 28/2010/QĐ-UBND ngày 09/9/2010 ban hành Quy định thẩm định đề cương, dự toán kinh phí; nghiệm thu kết quả thực hiện đề án, dự án, nhiệm vụ sử dụng kinh phí sự nghiệp môi trường trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa (thay thế Quyết định số 03/2009/QĐ-UBND ngày 03/02/2009 của UBND tỉnh Khánh Hòa).

- Tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định số 44/2010/QĐ-UBND ngày 24/12/2010 quy định về giá các loại đất năm 2011.

2. Kết quả thực hiện nhiệm vụ về các lĩnh vực tài nguyên và môi trường năm 2010:

2.1. Trong Lĩnh vực tài nguyên đất

a/ Công tác giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất :

Tiếp nhận 126 hồ sơ về giao đất, thuê đất, thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất (trong đó có 08 hồ sơ năm 2009 chuyển sang); tiếp nhận 135 hồ sơ về góp ý, thẩm định các dự án, công trình. Đã tập trung giải quyết, trình UBND tỉnh 116/126 hồ sơ về giao đất, thuê đất, thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất; còn lại 10 hồ sơ, trong đó có 09 hồ sơ mới tiếp nhận, 01 hồ sơ trong thời hạn giải quyết. Tổ chức thẩm định, góp ý, thỏa thuận địa điểm 135/135 dự án, công trình .

Tiếp nhận 1118 hồ sơ về cấp GCNQSD đất; hồ sơ đăng ký giao dịch, bảo đảm cho các tổ chức, doanh nghiệp, hồ sơ tồn của năm 2009: 174 hồ sơ, tổng số hồ sơ phải giải quyết là 1292 hồ sơ. Đã tập trung giải quyết cấp 751 GCNQSD đất cho các tổ chức, diện tích 2.211, 26 ha .

b/ Công tác về Quy hoạch sử dụng đất:

Tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định phê duyệt Đề cương dự toán lập Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và Kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2011-2015) tỉnh Khánh Hoà. Đến nay đơn vị tư vấn đã thực hiện đến bước 3: phân tích, đánh giá tình hình quản lý, sử dụng đất, biến động sử dụng đất, kết quả thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất kỳ trước và tiềm năng đất đai. Sở đã báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường về các chỉ tiêu phân khai sử dụng đất (đất lúa, đất lâm nghiệp, đất quốc phòng và đất an ninh); thống nhất diện tích quy hoạch đất lúa đến năm 2020 với ngành Nông nghiệp.

Tham mưu cho UBND tỉnh ra Quyết định phê duyệt đề cương và dự toán về lập Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2011-2015) của huyện Diên Khánh, huyện Khánh Sơn, huyện Khánh Vĩnh.

c/ Công tác về Giá đất - Bồi thường hỗ trợ tái định cư:

Tiếp nhận và giải quyết 162/162 hồ sơ về giá đất, bồi thường, hỗ trợ tái định cư. Tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1460/QĐ-UBND ngày 24/6/2010 v/v phê duyệt đề cương và dự toán kinh phí dự án điều tra giá đất và xây dựng bảng giá các loại đất năm 2011 của tỉnh. Chủ trì định giá đất các trường hợp chưa có quy định tại bảng giá đất năm 2010 của tỉnh.

Trình UBND tỉnh Dự thảo Quyết định điều chỉnh bổ sung Quyết định số 101/2009/QĐ-UBND ngày 21/12/2009 của UBND tỉnh về Ban hành qui định về Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

d/ Công tác về Kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2010:

Xây dựng phương án, kế hoạch kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2010 trên địa bàn toàn tỉnh.

Hoàn thành công tác kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2010 cả ba cấp: tỉnh, huyện, xã; gửi báo cáo, số liệu kiểm kê về Bộ Tài nguyên và Môi trường.

e/ Công tác Phát triển quỹ đất:

Kế hoạch chỉ tiêu thu nộp ngân sách nhà nước từ đấu giá UBND tỉnh giao trong năm 2010 là 500 tỷ đồng; trong đó đấu giá đất ở: 100 tỷ, đấu giá thực hiện dự án đầu tư: 400 tỷ.

Đến ngày 13/12/2010 đã tổ chức đấu giá đất ở và thu tiền sử dụng đất nộp NSNN: 97 tỷ đồng, đạt 97 % kế hoạch; đối với đấu giá thực hiện dự án đầu tư đạt 105 tỷ đồng, còn lại các khu đất theo địa chỉ giao không tổ chức đấu giá trong năm 2010.

2.2. Trong lĩnh vực Môi trường, quan trắc tài nguyên môi trường:

Lập báo cáo Tổng kết kế hoạch bảo vệ môi trường trong thời kỳ đẩy mạnh CNH-HĐH đất nước giai đoạn 2006 - 2010 và xây dựng kế hoạch bảo vệ môi trường giai đoạn 2011 - 2015 trình UBND tỉnh phê duyệt.

Tham gia góp ý kiến thẩm định 45 dự án, đồ án, quy hoạch về lĩnh vực môi trường. Hướng dẫn thủ tục môi trường cho 07 đơn vị. Cấp 26 sổ đăng ký chủ nguồn thải, chất thải nguy hại. Kiểm tra và xác nhận việc hoàn thành xây dựng công trình hệ thống xử lý nước thải 11 cơ sở. Tổ chức lấy mẫu chất thải của 94 cơ sở để phục vụ công tác phân loại cơ sở gây ô nhiễm môi trường trên địa bàn tỉnh năm 2010 theo Thông tư số 07/2007/TT-BTNMT ngày 03/7/2007. Tổ chức kiểm tra và xác nhận nhập khẩu hóa chất hoặc xác nhận đủ điều kiện nhập khẩu phế liệu cho 04 cơ sở.

Đã giải quyết xong 29 báo cáo ĐTM, đang giải quyết 12 báo cáo ĐTM, giải quyết và phê duyệt 12 đề án bảo vệ môi trường.

Tiếp nhận 04 dự án cải tạo phục hồi môi trường. Đã trình UBND tỉnh phê duyệt 02 đề án, đang giải quyết 02 đề án. Tính đến ngày 31/10/2010, có 94 mỏ ký quỹ phục hồi môi trường với tổng số tiền ký quỹ là 4.608.061.014 đ; tổng số tiền đã nộp là 3.261.792.450 đ.

Hướng dẫn cho 105 cơ sở sản xuất kinh doanh thực hiện kiểm soát ô nhiễm định kỳ năm 2010. Chuyển 16 hồ sơ môi trường nằm trong KCN Suối Dầu cho Ban quản lý KKT Vân Phong quản lý theo quy định. Đưa 20 cơ sở ra khỏi danh sách kiểm soát ô nhiễm năm 2010. Hướng dẫn 154 cơ sở kê khai và nộp phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp năm 2010. Kiểm tra và chứng nhận cơ sở đã hoàn thành việc thực hiện các biện pháp xử lý ô nhiễm triệt để theo QĐ 64/2003/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ của 02 cơ sở (Nhà máy điện Chụt; Kho than Bình Tân).

Tham mưu UBND tỉnh Khánh Hòa ban hành Quyết định Kế hoạch kinh phí sự nghiệp môi trường năm 2010, theo kế hoạch toàn tỉnh có 64 đề án sử dụng kinh phí sự nghiệp môi trường với tổng số tiền là 9,9 tỷ đồng (đến đầu tháng 11/2010 các đề án đã được thẩm định kinh phí với số tiền: 9,2tỷ đồng và có Quyết định phê duyệt là 7,2 tỷ đồng).

Đã hoàn thành việc xây dựng và triển khai thực hiện 08 đề án nhiệm vụ về quan trắc môi trường. Đã hoàn thành báo cáo kết quả quan trắc Quý I, Quý II, Quý III năm 2010, gửi cho các cơ quan liên quan. Đã thực hiện 06 số Bản tin Tài nguyên và Môi trường (số 14, 15, 16, 17, 18, 19). Xây dựng đề án tiếp nhận và vận hành trạm quan trắc không khí tự động tại Làng trẻ em SOS Nha Trang. Lập đề án xây dựng 01 Trạm quan trắc nước ngầm tại Bình Tân - Nha Trang.

2.3. Trong lĩnh vực tài nguyên Khoáng sản - Địa chất:

Lập Báo cáo tổng kết 5 năm thi hành Luật khoáng sản (KS) trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa (2005-2010). Tiếp nhận 32 hồ sơ xin cấp giấy phép thăm dò KS và giấy phép khai thác KS. Trình UBND tỉnh 28 hồ sơ xin cấp giấy phép thăm dò KS và giấy phép khai thác KS; 12 hồ sơ trình phê duyệt báo cáo kết quả thăm dò trữ lượng KS; cho phép 07 đơn vị được khai thác và tiếp tục khai thác đá granit sản xuất đá ốp lát. Tham mưu UBND tỉnh thu hồi 02 giấy phép khai thác KS.

2.4. Trong lĩnh vực Tài nguyên nước - Khí thượng thủy văn:

Tiếp nhận 28 hồ sơ xin cấp phép hoạt động tài nguyên nước, số hồ sơ tồn đọng năm 2009 chuyển sang 04 hồ sơ, số hồ sơ phải giải quyết là 32 hồ sơ. Trình UBND tỉnh 27 hồ sơ xin cấp phép hoạt động tài nguyên nước, còn lại 02 hồ sơ đang giải quyết.

Tham mưu UBND tỉnh phê duyệt Quyết định thành lập Tổ soạn thảo Kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu của tỉnh Khánh Hòa. Tổng kết 4 năm (2006-2010) thực hiện Quy chế báo áp thấp nhiệt đới, bão lũ trình UBND tỉnh phê duyệt gửi Bộ Tài nguyên và Môi trường. Xây dựng Kế hoạch thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu 5 năm (2011-2015) và năm 2011 của tỉnh Khánh Hòa trình UBND tỉnh phê duyệt gửi Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Lập xong Dự án Điều tra, đánh giá sơ bộ nước dưới đất vùng ven biển tỉnh Khánh Hòa (trừ thành phố Nha Trang), đã họp hội đồng thẩm định về chuyên môn và có văn bản Đề nghị UBND tỉnh cho phép thẩm định nội dung lập Đề cương dự án để thanh lý, tạm dừng dự án chờ bố trí kinh phí năm 2012.

2.5. Trong lĩnh vực đo đạc bản đồ :

Hướng dẫn việc triển khai và trình UBND tỉnh phê duyệt thiết kế kỹ thuật và Dự toán công trình đo đạc lập bản đồ địa chính xã Diên Xuân, huyện Diên Khánh và xã Ninh Xuân huyện Ninh Hòa; hướng dẫn và giám sát các công trình đo đạc lập bản đồ địa chính theo Dự án VLAP tại huyện Cam Lâm 14 xã, thị xã Cam Ranh 07 xã, phường.

Kiểm tra chất lượng công trình đo đạc lập bản đồ địa chính xã Vĩnh Phương thành phố Nha Trang; ký kiểm tra: 9.100 hồ sơ kỹ thuật thửa đất. Kiểm tra bản đồ (phần nội nghiệp): 08 xã phục vụ công trình "Lập Quy hoạch, Kế hoạch sử dụng đất Khu kinh tế Vân Phong". Kiểm tra bản đồ trích đo địa chính khu đất: 64 công trình; kiểm tra Thiết kế kỹ thuật - Dự toán: 39 công trình .

Kiểm tra, xét duyệt 08 hồ sơ đăng ký hoạt động đo đạc và bản đồ; kiểm tra 05 hồ sơ cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ trình Cục Đo đạc và Bản đồ cấp phép;

2.6. Trong công tác về Biển - Hải đảo:

Xây dựng kế hoạch và triển khai tổ chức các hoạt động hưởng ửng Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam diễn ra từ ngày 01/6/2010 đến ngày 08/6/2010.

Tìm kiếm, tích hợp cơ sở dữ liệu Dự án Quản lý tổng hợp đới bờ thành phố Nha Trang.

2.7. Trong công tác về Thông tin TN&MT:

Chính lý, viết mục lục văn bản và nhập máy lưu trữ 1500/1500 hồ sơ đạt 100 % kế hoạch năm; cung cấp thông tin, tài liệu cho 194 đơn vị, cá nhân có yêu cầu; sao lục hồ sơ cho 40 trường hợp. Tiếp nhận và đưa vào kho lưu trữ quản lý 307 hồ sơ. Xác minh 143 trường hợp chưa được giao đất, cấp đất để xác nhận vào đơn cam đoan chưa được cấp đất ở.

Hoàn thành việc thu thập thông tin về cơ sở dữ liệu Môi trường, khoáng sản, tài nguyên nước - KTTV, đo dạc bản đồ phục vụ công tác thực hiện Đề án xây dựng cơ sở dự liệu môi trường Khánh Hòa và gói xây dựng cơ sở dự liệu của Dự án Tin học hóa ngành tài nguyên và môi trường.

Triển khai thực hiện Đề án kết nối thông tin từ Trạm quan trắc tại Nhà máy Huyndai Vinashin về Sở Tài nguyên và Môi trường. Đơn vị thi công đã triển khai thử nghiệm phần mềm tại Nhà máy Huyndai Vinashin.

2.8. Về công tác thanh tra , kiểm tra, tiếp dân và giải quyết đơn thư khiếu nại:

2.8.1. Công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tranh chấp:

Đã tiếp 73 lượt công dân đến khiếu nại và yêu cầu giải đáp về chính sách và pháp luật đất đai, môi trường, so với năm 2009 (96 lượt) giảm 24%, chủ yếu là khiếu nại về tranh chấp đất đai, đền bù giải toả khi thu hồi đất, ô nhiễm môi trường. Cán bộ thanh tra và các phòng chuyên môn nghiệp vụ Sở Tài nguyên và Môi trường đã giải thích hướng dẫn cụ thể cho từng trường hợp.

Trong hơn 10 tháng năm 2010, Sở TNMT nhận 222 đơn các loại, trong đó có 105 đơn trùng lặp hoặc đã có Quyết định giải quyết; năm 2009 chuyển sang 05 đơn. Sở Tài nguyên và Môi trường đã tập trung giải quyết 117 đơn, đạt 100% kế hoạch; trong đó đã trình UBND tỉnh giải quyết 7/7 đơn.

2.8.2. Công tác thanh tra, kiểm tra:

Đã tiến hành tổ chức triển khai các đoàn thanh tra như: Đoàn thanh tra hành chính đối với Chi cục Quản lý đất đai về việc chấp hành pháp luật trong công tác giải quyết hồ sơ cho thuê đất đối với một số tổ chức trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. Triển khai Đoàn thanh tra về lĩnh vực bảo vệ môi trường trong khai thác, chế biến khoáng sản đối với một số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Kết thúc Đoàn thanh tra về lĩnh vực bảo vệ môi trường đối với 08 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Triển khai Đoàn thanh tra việc quản lý, sử dụng đất của Công ty Phụ liệu may Nha Trang theo chỉ đạo của UBND tỉnh.

Tiến hành kiểm tra, ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính về lĩnh vực môi trường, đất đai, tài nguyên nước, tài nguyên khoáng sản và đo đạc bản đồ; đồng thời kiến nghị UBND tỉnh xử phạt theo thẩm quyền đối với 19 doanh nghiệp với tổng số tiền phạt là 323.650.000 đồng.

2.9. Về công tác cải cách hành chính:

Lãnh đạo Sở đã chỉ đạo các phòng, đơn vị ngay từ đầu năm đã xây dựng kế hoạch và triển khai các biện pháp thực hiện; hàng tháng, Sở duy trì chế độ báo cáo kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính, Văn phòng Sở hàng tháng có công văn nhắc việc để nhắc nhở các phòng, đơn vị những hồ sơ còn tồn đọng nên đã hạn chế thấp nhất số hồ sơ, vụ việc tồn đọng. Những hồ sơ chậm giải quyết do vướng mắc về cơ chế, văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn chưa đồng bộ, còn thiếu nên phải tham khảo, xin ý kiến chỉ đạo, giải quyết của cấp trên...

Sở đã chỉ đạo các phòng, đơn vị tập trung đấy mạnh áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001 2008 trên các lĩnh vực đất đai, môi trường, tài nguyên khoáng sản, tài nguyên nước nên các hầu hết hồ sơ thuộc các lĩnh vực này đều được giải quyết kịp thời. Qua đánh giá giám sát lần 1 của Trung tâm Chứng nhận Phù hợp QUACERT ngày 17, 18 tháng 9 năm 2010, đã đánh giá Hệ thống quản lý chất lượng của Sở Tài nguyên và Môi trường phù hợp tiêu chuẩn TCVN ISO 9001 2008, tiếp tục duy trì chứng nhận tại văn bản số 16637/QUACERT-KT ngày 10/11/2010.

Về kết quả giải quyết các hồ sơ một cửa, toàn Sở đã giải quyết được 1892/2080 hồ sơ đối với các lĩnh vực (đạt 90,96% hồ sơ phải giải quyết), trong đó có 31,28% hồ sơ giải quyết sớm hẹn, 65,50% hồ sơ giải quyết đúng hẹn và 3,22% hồ sơ giải quyết trễ hẹn.

Sở đã thực hiện tốt công tác thống kê thủ tục hành chính bàn giao kịp thời cho Tổ công tác thực hiện Đề án 30 của tỉnh (117 thủ tục), đồng thời hoàn thành việc rà soát các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở (gồm 117 Biểu mẫu 2, 97 mẫu đơn, mẫu tờ khai, 40 mẫu yêu cầu, điều kiện) và kiến nghị phương án đơn giản hóa 59/117 thủ tục hành chính.

2.10. Về công tác tổ chức bộ máy, cán bộ:

Tiếp tục kiện toàn công tác tổ chức bộ máy như: Hoàn thành công tác bàn giao về nhân sự, tổ chức, tài sản giữa Công ty Địa chính và Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường. Xây dựng Quy chế tổ chức và hoạt động; Quy chế làm việc của Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường; Quy chế hoạt động của Trung tâm Phát triển quỹ đất theo Thông tư số 01/2010/TT-BTNMT .

Tiếp nhận Quyết định bổ nhiệm Chi cục trưởng Chi cục Quản lý đất đai, tiếp nhận và bổ nhiệm Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và môi trường; bổ nhiệm 02 Phó Chi cục trưởng Chi cục Quản lý đất đai; bổ nhiệm 01 Phó Giám đốc Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất; bổ nhiệm 01 Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án VLAP; bổ nhiệm Giám đốc, Phó Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin.

Tiếp nhận 01 Thạc sỹ từ Viện Tài nguyên và Môi trường thành phố Hồ Chí Minh theo Quyết định của Sở Nội vụ. Tiếp nhận 02 Quyết định chuyển ngạch Chuyên viên chính cho 02 cán bộ đã trúng tuyển kỳ thi chuyển ngạch. Sắp xếp, bố trí cho 34 lượt cán bộ, công chức, viên chức đi học các lớp đào tạo, bồi dưỡng trong và ngoài tỉnh.

2.11. Công tác khác:

Xây dựng và triển khai kế hoạch thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” năm 2010. Tổ chức cho cán bộ, đảng viên, công chức viên chức trong Sở học tập chuyên đề: “Xây dựng Đảng ta thật sự trong sạch, vững mạnh, là đạo đức, là văn minh”.

Ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 27/NQ-BCSĐ/BTNBMT của Ban cán sự Đảng Bộ Tài nguyên và Môi trường về đẩy mạnh kinh tế hóa ngành tài nguyên và môi trường. Ban hành Quyết định về chương trình và kế hoạch phòng chống tham nhũng năm 2010 của Sở Tài nguyên và Môi trường.

Tham gia Hội thi cán bộ công chức trẻ với cải cách hành chính do Sở Nội vụ phối hợp với Tỉnh đoàn tổ chức và đạt giải ba toàn đoàn.

Người đưa tin

Nguyễn Duy Đức

Lần cập nhật cuối ( Thứ ba, 15 Tháng 2 2011 10:00 )