Home

Kết quả công tác của sở Tài nguyên và Môi trường năm 2010

Email In PDF.
Kết quả công tác của sở Tài nguyên và

Môi trường năm 2010

Năm 2010, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tập trung thực hiện và hoàn thành các nhiệm vụ công tác năm, kết quả cụ thể như sau:

1. Công tác tham mưu UBND tỉnh ban hành văn bản quy phạm pháp luật:

- Tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định số 17/2010/QĐ-UBND ngày 20/5/2010 v/v điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 105/2009/QĐ-UBND ngày 31/12/2009 của UBND tỉnh về quy định giá các loại đất năm 2010.

- Trình UBND tỉnh Dự thảo Quyết định điều chỉnh bổ sung Quyết định số 101/2009/QĐ-UBND ngày 21/12/2009 của UBND tỉnh về Ban hành qui định về Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

- Tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định số 19/QĐ-UBND ngày 23/6/2010 sửa đổi bổ sung Quyết định số 21/QĐ-UBND ngày 03/04/2009 của UBND tỉnh về quy định diện tích tối thiểu được phép tách thửa đất.

- Tham mưu UBND tỉnh ban hành Chỉ thị số 12/CT-UBND ngày 29/3/2010 về việc tăng cường công tác quản lý Nhà nước trong thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp để sử dụng vào mục đích phi nông nghiệp (bãi bỏ Chỉ thị số 17/CT ngày 05/8/2009 của UBND tỉnh).

- Tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định số 770/QĐ-UBND ngày 24/3/2010 về quy định các loại giấy tờ nhà, đất theo khoản 1, Điều 50 Luật Đất đai (thay thế phụ lục I Quyết định 1320/QĐ-UBND ngày 03/6/2008 của UBND tỉnh).

- Tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định số 28/2010/QĐ-UBND ngày 09/9/2010 ban hành Quy định thẩm định đề cương, dự toán kinh phí; nghiệm thu kết quả thực hiện đề án, dự án, nhiệm vụ sử dụng kinh phí sự nghiệp môi trường trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa (thay thế Quyết định số 03/2009/QĐ-UBND ngày 03/02/2009 của UBND tỉnh Khánh Hòa).

- Tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định số 44/2010/QĐ-UBND ngày 24/12/2010 quy định về giá các loại đất năm 2011.

2. Kết quả thực hiện nhiệm vụ về các lĩnh vực tài nguyên và môi trường năm 2010:

2.1. Trong Lĩnh vực tài nguyên đất

a/ Công tác giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất :

Tiếp nhận 126 hồ sơ về giao đất, thuê đất, thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất (trong đó có 08 hồ sơ năm 2009 chuyển sang); tiếp nhận 135 hồ sơ về góp ý, thẩm định các dự án, công trình. Đã tập trung giải quyết, trình UBND tỉnh 116/126 hồ sơ về giao đất, thuê đất, thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất; còn lại 10 hồ sơ, trong đó có 09 hồ sơ mới tiếp nhận, 01 hồ sơ trong thời hạn giải quyết. Tổ chức thẩm định, góp ý, thỏa thuận địa điểm 135/135 dự án, công trình .

Tiếp nhận 1118 hồ sơ về cấp GCNQSD đất; hồ sơ đăng ký giao dịch, bảo đảm cho các tổ chức, doanh nghiệp, hồ sơ tồn của năm 2009: 174 hồ sơ, tổng số hồ sơ phải giải quyết là 1292 hồ sơ. Đã tập trung giải quyết cấp 751 GCNQSD đất cho các tổ chức, diện tích 2.211, 26 ha .

b/ Công tác về Quy hoạch sử dụng đất:

Tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định phê duyệt Đề cương dự toán lập Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và Kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2011-2015) tỉnh Khánh Hoà. Đến nay đơn vị tư vấn đã thực hiện đến bước 3: phân tích, đánh giá tình hình quản lý, sử dụng đất, biến động sử dụng đất, kết quả thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất kỳ trước và tiềm năng đất đai. Sở đã báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường về các chỉ tiêu phân khai sử dụng đất (đất lúa, đất lâm nghiệp, đất quốc phòng và đất an ninh); thống nhất diện tích quy hoạch đất lúa đến năm 2020 với ngành Nông nghiệp.

Tham mưu cho UBND tỉnh ra Quyết định phê duyệt đề cương và dự toán về lập Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2011-2015) của huyện Diên Khánh, huyện Khánh Sơn, huyện Khánh Vĩnh.

c/ Công tác về Giá đất - Bồi thường hỗ trợ tái định cư:

Tiếp nhận và giải quyết 162/162 hồ sơ về giá đất, bồi thường, hỗ trợ tái định cư. Tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1460/QĐ-UBND ngày 24/6/2010 v/v phê duyệt đề cương và dự toán kinh phí dự án điều tra giá đất và xây dựng bảng giá các loại đất năm 2011 của tỉnh. Chủ trì định giá đất các trường hợp chưa có quy định tại bảng giá đất năm 2010 của tỉnh.

Trình UBND tỉnh Dự thảo Quyết định điều chỉnh bổ sung Quyết định số 101/2009/QĐ-UBND ngày 21/12/2009 của UBND tỉnh về Ban hành qui định về Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

d/ Công tác về Kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2010:

Xây dựng phương án, kế hoạch kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2010 trên địa bàn toàn tỉnh.

Hoàn thành công tác kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2010 cả ba cấp: tỉnh, huyện, xã; gửi báo cáo, số liệu kiểm kê về Bộ Tài nguyên và Môi trường.

e/ Công tác Phát triển quỹ đất:

Kế hoạch chỉ tiêu thu nộp ngân sách nhà nước từ đấu giá UBND tỉnh giao trong năm 2010 là 500 tỷ đồng; trong đó đấu giá đất ở: 100 tỷ, đấu giá thực hiện dự án đầu tư: 400 tỷ.

Đến ngày 13/12/2010 đã tổ chức đấu giá đất ở và thu tiền sử dụng đất nộp NSNN: 97 tỷ đồng, đạt 97 % kế hoạch; đối với đấu giá thực hiện dự án đầu tư đạt 105 tỷ đồng, còn lại các khu đất theo địa chỉ giao không tổ chức đấu giá trong năm 2010.

2.2. Trong lĩnh vực Môi trường, quan trắc tài nguyên môi trường:

Lập báo cáo Tổng kết kế hoạch bảo vệ môi trường trong thời kỳ đẩy mạnh CNH-HĐH đất nước giai đoạn 2006 - 2010 và xây dựng kế hoạch bảo vệ môi trường giai đoạn 2011